Prowadzone w BP Ursus rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

  • Rejestr Zamówień Publicznych;
  • Rejestry czytelników;
  • Ewidencja książek - księgi inwentarzowe i ubytków; ewidencja środków trwałych - rejestr komputerowy główny i poszczególnych placówek oraz dodatkowo rejestry prowadzone odręcznie na placówkach;
  • Archiwum osobowe;
  • Archiwum dokumentacji finansowo-księgowej;
  • Udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.