Struktura własnościowa BP Ursus


Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem Biblioteki Publicznej w Ursusie majątek Biblioteki stanowią określone na podstawie sprawozdań finansowych, sporządzonych na dzień 31.12.2011r:

środki trwałe – 388 958,08 pln (na podstawie zestawienia obrotów i sald)
w tym:
urządzenia techniczne i maszyny - 274 167,97 pln
winda - 114 790,11 pln

wartości niematerialne i prawne – 79 808,80 pln (na podst. zestawienia obrotów i sald)

aktywa trwałe – 77 648,86 pln (na podstawie bilansu)

aktywa obrotowe – 100 244,95 pln (na podstawie bilansu)