EUMOF LOGO

EUMOF – European Mobility Folktales

(Europejskie Baśnie Wędrowne)

Strona oficjalna projektu: www.eumof.unic.ac.cy

Dwuletni projekt Europejskie Baśnie Wędrowne (European Mobility Folktales – EUMOF) jest realizowany przez 8 partnerów z 5-ciu krajów od stycznia 2011 roku. Są to następujące instytucje:

  • Stowarzyszenie Europäisches-Lese-Netzwerk w Wiedniu (Austria)
  • LESEZENTRUM Steiermark w Grazu (Austria)
  • Uniwersytet w Nicozji (Cypr)
  • Cypryjska Sekcja IBBY
  • Zespół Szkół PLATON w Katerini (Grecja)
  • Uniwersytet Thessalias w Volos (Grecja)
  • Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st Warszawy (Polska)
  • Politechnika w Castlo Branco (Portugalia)

Celem projektu EUMOF jest stworzenie zbioru baśni, opracowanie materiałów edukacyjnych i odpowiednich metod pedagogicznych, które wykorzystane przez nauczycieli różnych krajów europejskich, przyczyniłyby się do wzmocnienia edukacji międzykulturowej i powszechnego wykorzystania baśni do promowania nauki języków obcych, podróżowania, poznawania przedstawicieli innych kultur.

Przemieszczanie się i podróżowanie jest od tysiącleci w kręgu zainteresowania pojedynczych osób, grup ludzi i całych narodów. Baśnie wędrowne z różnych krajów dotyczą różnorodnych aspektów podróżowania: w poszukiwaniu pracy, partnera życiowego, lepszych warunków życia, możliwości poznania innych kultur itp.

Każdy z partnerów projektu EUMOF wybrał kilka baśni, znanych w jego kraju i udostępnił pozostałym partnerom wraz z materiałem edukacyjnym w celu ich upowszechnienia w innych krajach Europy. Wszystkie baśnie zostaną roboczo przetłumaczone na język angielski a materiał dydaktyczny zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu oraz w wersji tradycyjnej. Planuje się również przygotowanie płyt CD z wersją audio baśni w językach oryginalnych krajów partnerskich. W wybranych szkołach zostaną przeprowadzone testowe lekcje w oparciu o przeprowadzone scenariusze, a następnie gotowy materiał dydaktyczny zostanie wdrożony i rozpowszechniony wśród nauczycieli krajów partnerskich. W ramach projektu zostaną opracowane scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół podstawowych, których celem będziem kształtowanie świadomości kulturowej i językowej uczniów, zapobieganie uprzedzeniom i objawom rasizmu oraz ksenofobii. Partnerzy projetu EUMOF uwzględniają również konieczność podnoszenia kompetencji uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem i wypowiadania swoich opinii na piśmie.

Rezultatem końcowym projektu będziem publikacja “EUMOF – przewodnik dla nauczycieli”, zawierający scenariusze lekcji i przykłady praktycznego zastosowania wybranych baśni w pracy z uczniami.