Słoneczna Zakładka 2011
Regulamin Konkursu
„Słoneczna Zakładka 2011”

Tegoroczna edycja konkursu, w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Wolontariatu, przebiegać będzie pod hasłem

„Warto pomagać innym”

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie prace promujących wzajemną życzliwość i pomoc.

§ 1
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form zajęć plastycznych.
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania i prezentowania posiadanych uzdolnień.
4. Promowanie bibliotek jako miejsc przyjaznych w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu różnorodnych umiejętności.
5. Propagowanie idei wolontariatu jako istotnego elementu integracji i aktywizacji lokalnej społeczności
§ 2
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorami konkursu „Słoneczna Zakładka 2011”, którego hasłem jest „Warto pomagać innym” są Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zespół Szkół Nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Orłów Piastowskich 47, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus i Biblioteka Niedźwiadek przy ul. Keniga 14
2. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Ursusa a także z terenu województwa mazowieckiego.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę nigdy wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.
4. Projekt zakładki należy złożyć w Bibliotece Niedźwiadek przy ul. Keniga 14 w godzinach otwarcia placówki, pon. - piątek, godz. 10.00 - 20.00
5. Do projektu zakładki powinien być dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularze dostępne będą w placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie lub na stronach internetowych www.bpursus.waw.pl
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np.: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki, decoupage, grafika, wydzieranki).
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa organizatorom konkursu na wykorzystanie prac: do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie, a także prezentowania prac na wystawach oraz w celach reklamowych (w prasie, w telewizji, katalogach i plakatach).
8. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych.
9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
10. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
11. Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 kategoriach:
- grupy przedszkolne
- klasy 0-3 szkoły podstawowej,
- klasy 4-6 szkoły podstawowej,
- klasy 1-3 gimnazjum.

12. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu konkursu „Słoneczna Zakładka 2011”.
§ 3
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Projekty zakładek wraz z wypełnionym formularzem mogą być składane przez uczestników konkursu w przedszkolach, w bibliotekach szkolnych, w placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie do poniedziałku, 18 kwietnia 2011r.
2. Instytucje biorące udział w konkursie składają zebrane prace do środy, 20 kwietnia 2011r. w Bibliotece Niedźwiadek przy ul. Keniga 14
§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Komisja przyzna trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii. Wszyscy laureaci wezmą udział w warsztatach plastycznych prowadzonych pod kierunkiem Krystyny Lipki-Sztarbało
4. Ogłoszenie wyników i prezentacja prac nastąpi w piątek, 20 maja 2011 r. w „Bibliotece Niedźwiadek” ul. Keniga 14.
5. Wręczenie nagród głównych nastąpi podczas festynu „Dni Ursusa” w podanym odpowiednio wcześniej terminie
§ 5
KOMISJA KONKURSOWA
Przewodnicząca komisji konkursowej jest :
Krystyna Lipka-Sztarbałło - znana ilustratorka książek dla dzieci, przewodnicząca Sekcji Ilustratorów przy Oddziale Warszawskim ZPAP i członkini Zarządu Polskiej IBBY
Członkami komisji konkursowej są:
Grażyna Sapierzyńska - bibliotekarz szkolny Zespołu Szkół Nr 80
Gracjana Kobylińska - kierowniczka Biblioteki Niedźwiadek
§ 6
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Gracjana Kobylińska - tel.: 22 667 09 56, Biblioteka Niedźwiadek, ul. Keniga 14, www.bpursus.waw.pl