English Version

Międzynarodowy Konkurs Słoneczna Zakładka 2012 - Moja ulubiona książka Międzynarodowy Konkurs Słoneczna Zakładka 2012 - Moja ulubiona książka

Regulamin Międzynarodowego Konkursu „Słoneczna Zakładka 2012”

Konkurs „Słoneczna Zakładka” organizowany jest w dzielnicy Ursus od 2010 roku. Tegoroczny konkurs będzie miał międzynarodowy charakter i zostanie przeprowadzony w ramach europejskiego projektu edukacyjnego „ABC – Art of the Book for Childrenâ?? („Książka dla dzieci jako dzieło artystyczne”). Wezmą w nim udział dzieci z Austrii, Bułgarii, Polski i Serbii. Ze względu na tematykę i międzynarodowy charakter konkurs będzie znakomitą okazją do porównania wrażliwości estetycznej oraz upodobań czytelniczych dzieci i młodzieży różnych krajów Europy.

Tematem konkursu jest:

„Moja ulubiona książka”

Patronat nad konkursem objęli:

 • Poseł Sejmu RP – Pani Małgorzata Kidawa-Błońska
 • Ambasador Republiki Serbii – Pan Radojko Bogojević
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Pan Henryk Linowski
 • Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Pan Wiesław Krzemień

Nad poziomem artystycznym konkursu czuwać będzie komisja konkursowa pod przewodnictwem wybitnej polskiej ilustratorki książek Krystyny Lipki-Sztarbałło

§ 1 - CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja książek i ilustracji jako inspiracji artystycznej dla dzieci młodzieży
 3. Propagowanie książki jako wyjątkowego dzieła artystycznego, łączącego pracę twórczą pisarza, ilustratora, edytora i wydawcy.
 4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych.

§ 2 - ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorami konkursu „Słoneczna Zakładka 2012” są Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus oraz Zespół Szkół Nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi. Współorganizatorami konkursu zagranicą są: Międzynarodowy Instytut Literatury dla Dzieci w Wiedniu, Centrum Edukacji Medialnej w Belgradzie, Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecka w Sofii, Regionalna Biblioteka Publiczna i Galeria Sztuki w Ruse.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimna-zjalnych.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę nigdy wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.
 4. Projekt zakładki powinien być złożony/nadesłany do godz. 14.00, w piątek, 20 kwietnia 2012 r., w Czytelni Naukowej Nr XIX Biblioteki Publicznej w Ursusie przy ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa;(poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 15.00).
 5. Do projektu zakładki powinien być dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy. For-mularze dostępne będą w placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie lub na stronach in-ternetowych www.bpursus.waw.pl
 6. Prace mogą być wykonane w różnym formacie, z wykorzystaniem różnych materiałów i w dowolnej technice (np.: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki, decoupage, grafika, wydzieranki). Projekty laureatów zostaną elektronicznie przekonwertowane na tradycyjne zakładki do książek. Dzięki temu z jednego projektu powstaną dwie prace artystyczne o różnorodnych walorach estetycznych.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa organizatorom konkursu na wykorzystanie prac: do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie, a także prezentowania prac na wystawach krajowych i zagranicznych oraz w celach reklamowych (w prasie, w telewizji, katalogach i plakatach).
 8. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych.
 9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 10. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu konkursu „Słoneczna Zakładka 2012”.

§ 3 - WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 kategoriach:
  • grupy przedszkolne i szkolne, 5-6 lat
  • klasy 0-3 szkoły podstawowej, 7-10 lat
  • klasy 4-6 szkoły podstawowej, 11- 13 lat
  • klasy 1-3 gimnazjum 14-16 lat
 2. Projekty zakładek wraz z wypełnionym formularzem powinny być złożone/nadesłane do godz. 14.00, w piątek, 20 kwietnia 2012 r. w Czytelni Naukowej Nr XIX Biblioteki Publicznej w Ursusie przy ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa; poniedziałek - piątek, godz. 10.00 – 15.00. telefon: 22 882 43 00, email: czyt19@bpursus.waw.pl.
 3. Prace oddane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

§ 4 - ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
 2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Ogłoszenie wyników, prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi w czwartek, 31 maja 2012 r. w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej w Ursusie przy ul. Plutonu Torpedy 47

§ 5 - KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komisji konkursowej przewodniczyć będzie Krystyna Lipka-Sztarbałło - znana ilustratorka książek dla dzieci, przewodnicząca Sekcji Ilustratorów przy Oddziale Warszawskim ZPAP i członkini Zarządu Polskiej Sekcji IBBY

Szczegółowe informacje:

Małgorzata Snopkiewicz, Czytelnia Naukowa Nr XIX, ul. Plutonu Torpedy 47
tel.: 22 882 43 00, e-mail: czyt19@bpursus.waw.pl