STATUT TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w URSUSIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zwane dalej „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, jest organizacją dobrowolną, samorządną i neutralną światopoglądowo osób starszych, działających w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia oraz turystyki o celach nie zarobkowych.

§ 2.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych Ustaw oraz zarejestrowanego Statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Dzielnica Ursus m.st.Warszawy.
 2. Terenem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Dzielnica Ursus i miasto st. Warszawa.

§ 4.

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z Biblioteką Publiczną im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5.

Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i ma prawo pobierać na finansowanie swojej działalności składki od członków oraz przyjmować darowizny także od osób nie będących członkami oraz dotacje.

Rozdział II

Cele i środki działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§ 6.

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

 1. prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk,
 2. aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
 3. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
 4. propagowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych.

§ 7.

Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele, w szczególności przez:

 1. organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, prelekcji, spotkań, konferencji, wystaw i innych zajęć,
 2. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej,
 3. organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-kondycyjnych oraz wczasów,
 4. udział w badaniach naukowych, szczególnie w zakresie gerontologii społecznej,
 5. organizowanie konferencji naukowych,
 6. współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami, zajmującymi się problematyką trzeciego wieku,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku,
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 9. prowadzenie zespołów zainteresowań,
 10. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 11. występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział III

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – ich prawa i obowiązki.

§ 8.

 1. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków honorowych
  3. członków wspierających
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym i nie pozbawiona praw publicznych.
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź osoba fizyczna, która uznaje cele statutowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 9.

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
 2. Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku według wzoru ustalonego przez Zarząd oraz wpłaca wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 3. Osoba prawna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi pisemne oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania Towarzystwa.
 4. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 10.

 1. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobowiązani są:
  1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  2. popierać działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zmierzające do wzrostu i znaczenia roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jego środowiska,
  3. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
  4. regularnie opłacać składki w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków w oparciu o wniosek przedłożony przez Zarząd.
  5. do posiadania aktualnej legitymacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 2. Członkowie zwyczajni Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:
  1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
  2. brania udziału we wszystkich formach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  3. wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania,
  4. brania udziału w Walnym Zebraniu Członków,
  5. wybierania i wybieralności do organów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  6. wglądu w protokóły Walnych Zebrań Członków, rocznych sprawozdań Zarządu, planów(budżetu) Uniwersytetu Trzeciego Wieku, protokółów Komisji Rewizyjnej, pism pokontrolnych oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
  7. odwołania się do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 3. Członkowie honorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w ust.2 pkt.2- 4 i 7. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przestrzegania Statutu. Zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 11.

Ustanie członkostwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje przez:

 1. skreślenie z listy członków,
 2. wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 12.

 1. Skreślenie z listy członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
  2. śmierci członka.
 2. Wykluczenie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku uchwałą Zarządu następuje w przypadku:
  1. działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i regulaminami Władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  2. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku, w rozumieniu roku akademickiego tj. od 1 października do 30 września roku następnego,
  3. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
  4. rażącego naruszenia zasad statutowych.
 3. Ustanie członkostwa wspierającego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku następuje przez:
  1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa,
  2. zaprzestanie działalności wspierającej,
  3. utratę osobowości prawnej,
  4. wykluczenie uchwałą Zarządu, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów i uchwał,
 4. Członkostwo członka honorowego ustaje przez:
  1. skreślenie z rejestru członków z powodu śmierci członka,
  2. wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów i uchwał.

§ 13.

 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowi przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 14.

 1. Władzami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku trwa 3 lata.
 3. Wybór władz ( ust.1 pkt.2 i 3. odbywa się w głosowaniu tajnym. Władze konstytuują się we własnym zakresie tego samego dnia, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów z tym, że w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 5. W drugim terminie uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu Członków.

§ 15.

 1. Najwyższą władzą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania. W przypadku gdy Walne Zebranie Członków nie jest władne do podjęcia uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa w § 14 ust. 4 Statutu: – Zarząd może wyznaczyć drugi termin w tym samym dniu i po upływie 30 minutowego oczekiwania niezależnie od ilości obecnych członków – zebranie jest władne do podejmowania uchwał. Warunkiem jest uprzedzenie członków o takiej ewentualności w zawiadomieniu dotyczącym zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie przewodniczący, sekretarz, protokolant.

§ 16.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalenie programu działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, regulaminów i planów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
  4. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
  6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  8. uchwalanie zmian Statutu,
  9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Towarzystwa,
  10. nadawanie godności członka honorowego.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
  2. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 17.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z 5 – 9 członków, w tym prezesa , 1 wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
  3. podejmowanie uchwały o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach,
  4. prowadzenie spraw członkowskich,
  5. kierowanie bieżącą pracą Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  6. powoływanie Rady Programowej, Komisji stałych i doraźnych oraz zespołów w miarę potrzeby,
  7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
  8. składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz planów działania na Walnym Zebraniu Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  9. zarządzanie majątkiem i funduszami Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  10. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane. Protokół podpisuje członek Zarządu prowadzący zebranie oraz protokolant. Do protokółu załącza się listę uczestniczących w posiedzeniu.
 5. Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.

§ 18.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu, w pełni suwerennym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Uniwersytetu Trzeciego Wieku , w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z którymkolwiek członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub podporządkowania z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  4. wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
  5. składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków.
  6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 19

 1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymienionych w § 14 ust. 1 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu z tym, że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.

Rozdział V

Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§ 20

 1. Majątek Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. darowizny, spadki, zapisy,
  3. wpływy z ofiarności publicznej,
  4. dotacje,
  5. dochody z własnej działalności.
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 3. Do reprezentowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes i wiceprezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu – działających wspólnie.
 4. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania oraz maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań majątkowych podejmuje Walne Zebranie Członków.
 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
 6. Rokiem sprawozdawczym jest:
  1. rok obrachunkowy tj. kalendarzowy,
  2. rok akademicki trwający od 1 października do 30 września roku następnego.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§ 21.

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22.

W przypadku rozwiązania i likwidacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 1. majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Członków zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach.
 2. likwidatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu.

§ 23.

Zmiana Statutu wywiera skutki prawne z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednolity tekst, uchwalony przez Walne Zebranie Członków TUTW dnia 16 czerwca 2011 r.

Podpisy Zarządu TUTW

1.Prezes Zarządu - Weronika Zwierzyńska

2.Wiceprezes Zarządu - Romana Sterna