Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TUTW w Ursusie

2 czerwca br. odbyło się kolejne, tym razem Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie.
Spotkanie w Ośrodku Kultury Arsus rozpoczęło się o godz. 11.30, w drugim terminie , zgodnie ze Statutem TUTW. Przybyło 110 członków stowarzyszenia czyli ok. 27% wszystkich uprawnionych. Gościem zebrania był Przewodniczący Rady Programowej TUTW prof. Janusz Komender.

Zebranie odbywało się zgodnie z porządkiem podanym w zawiadomieniu przekazanym wszystkim członkom w stosownym terminie. Do Prezydium Zebrania zostali wybrani: Elżbieta Chojecka jako Przewodnicząca, Jerzy Dubiński jako Sekretarz i Elżbieta Pawłowska jako Protokolant. Wyłoniono również spośród zebranych członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Po odczytaniu sprawozdań i dyskusji nad nimi , w wyniku głosowania , udzielono jednogłośnie absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi. Przegłosowano również przyjęcie do realizacji projektu programu i budżetu na 2016 r.

Przed przeprowadzeniem wyborów do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania zebrani podjęli decyzję o liczebności tych organów:
Zarząd 7 osób,
Komisja Rewizyjna 3 osoby.
Zgłoszono 9 kandydatur do Zarządu i 4 kandydatury do Komisji Rewizyjnej.
Po krótkiej przerwie potrzebnej na wydrukowanie kart wyborczych przeprowadzono tajne głosowanie. Komisja Mandatowa-Skrutacyjna obliczyła i podała do wiadomości jego wyniki.
W skład Zarządu zostali wybrani ( w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Blus, Wacław Górski, Elżbieta Grabarczyk, Maria Kasperska, Emilia Korzeniewska, Alicja Pilecka, Lucyna Wasilewska.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Mirosław Materski, Marta Pisarek i Zdzisław Wasilczuk.
Wybrana do Zarządu Elżbieta Grabarczyk w dniu 8.06. zrezygnowała z wejścia w jego skład. W związku z tym do Zarządu dokooptowano Mirosławę Fedynę, następną z osób kandydujących, która osiągnęła kolejną liczbę głosów.
Zarząd TUTW ukonstytuował się następująco:

Lucyna Wasilewska- Prezes
Andrzej Blus- Wiceprezes i Sekretarz
Emilia Korzeniewska- Skarbnik
Wacław Górski-Członek
Mirosława Fedyna –Członek
Maria Kasperska- Członek
Alicja Pilecka- Członek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Mirosław Materski- Przewodniczący
Marta Pisarek- Członek
Zdzisław Wasilczuk-Członek

W dniu 9 czerwca Przewodnicząca Walnego Zebrania Elżbieta Chojecka poinformowała obecnych na wykładzie słuchaczy TUTW o ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Słuchacze z zadowoleniem przyjęli te informacje i głośno wyrażali życzenia owocnej pracy nowo wybranym władzom Towarzystwa.

Elżbieta ChojeckaZarząd TUTW 2016 w pełnym składzieWładze Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. St Wojciechowskiego

Zarząd TUTW w Ursusie został wybrany na Walnym Zebraniu Członków TUTW w dniu 14 marca 2013 roku i ukonstytuował się w sposób następujący:

Skład Zarządu TUTW im. St. Wojciechowskiego Ursusie


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Lucyna Wasilewska Prezes
Mirosław Materski Zastępca / Skarbnik
Andrzej Blus Sekretarz
Irena Nadolska Członek Zarządu ds. kultury
Barbara Czapska Członek Zarządu ds. członkowskich
Wacław Górski Członek Zarządu ds. zespołów zainteresowań
Barbara Banaszek Członek Zarządu ds. rady programowej

Komisja Rewizyjna została wybrana na Walnym Zebraniu Członków TUTW w dniu 14 marca 2013 roku i ukonstytuował się w sposób następujący:


Skład Komisji Rewizyjnej TUTW im. St. Wojciechowskiego Ursusie


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Jozef Drozd Przewodniczący
Maria Kasperska Sekretarz
Maria Pisarek Członek
Członek
Członek

Skład Rady Programowej


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Prof. dr hab. inż. Maciej Władysław Grabski (zmarł 16 lutego 2016 r.) Przewodniczący (2008-2016)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Komender Przewodniczący (od 1 marca 2016 r.)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko Członek
Dr inż. Ryszard Miazek Członek
Mgr Piotr Jankowski Członek
Mgr Bogusław Łopuszyński Członek
Mgr Elżbieta Chojecka Członek
Lucyna Wasilewska Prezes Zarządu TUTW
Barbara Banaszek Sekretarz