• Działalność

  BARFIE to sieć instytucji i osób, realizujących różnorodne projekty mające na celu promowanie edukacji międzykulturowej poprzez książki dla dzieci i media. Projekt jest realizowany w 11 krajach – w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Polsce, Portugalii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i koordynowany jest przez Kinderliteraturhaus w Wiedniu.

  Główne cele:

  • promowanie międzykulturowej edukacji poprzez książki dla dzieci i media
  • tworzenie twórczej płaszczyzny wymiany informacji, dyskusji, rozpowszechniania i wdrażania najefektywniejszych metod innowacyjnego wykorzystania literatury w edukacji międzykulturowej;
  • łączenie projektów Comenius dotyczących książek dla dzieci z projektami o podobnej tematyce oraz inspirowanie nowych inicjatyw;
  • rozpowszechnianie rezultatów tych projektów w celu umożliwienia ich wykorzystania przez jak największą liczbę uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy, metodyków i edukatorów;
  • pomoc dzieciom niepełnosprawnym, dwujęzycznym, należącym do mniejszości narodowych oraz będącym ofiarami przemocy, rasizmu i ksenofobii w ich lepszym funkcjonowaniu w różnorodnych środowiskach społecznych;
  • wspieranie edukacji artystycznej i stymulowanie twórczości poprzez rozpowszechnianie książek, łączących skutecznie słowne i wizualne środki wyrazu;
  • podnoszenie świadomości dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży europejskiej poprzez multimedialność książki;
  • wspomaganie nauczania języków obcych i promowanie skuteczniejszego pod względem edukacyjnych wykorzystania Technik Informacji i Komunikacji (ICT)