Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko pracy

specjalista ds. promocji

Miejsce pracy: Warszawa Dzielnica Ursus

Warunki: umowa o pracę, ½ etatu w perspektywie możliwość pełnego etatu

1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows oraz pakietu Office;
 • tworzenie treści w mediach społecznościowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność, (praca w soboty w okresie letnim oraz sporadycznie w ciągu roku).

2.    Mile widziane:

 • znajomość programów graficznych (Canva, Photoshop, Illustrator lub inne);
 • doświadczenie w pracy w Bibliotece lub innej instytucji kultury na podobnym stanowisku;
 • zainteresowania związane z literaturą i kulturą.

3.    Opis stanowiska pracy:

 • tworzenie treści i ich wprowadzanie na stronę www Biblioteki oraz social media;
 • pisanie artykułów do lokalnych gazet;
 • przygotowywanie projektów graficznych (ulotek, plakatów, banerów);
 • tworzenie fotorelacji (obróbka zdjęć);
 • organizowanie wystaw czasowych;
 • udział w wydarzeniach plenerowych także w weekendy;
 • ścisła współpraca z bibliotekarzami przy tworzeniu wydarzeń kulturalnych skierowanych do czytelników i mieszkańców dzielnicy;
 • przygotowywanie sprawozdań oraz prezentacji.

4.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych następującej treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.”
 • Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Bibliotece.

5.    Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

do 17.03.2023 r.

6.    Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 • drogą elektroniczną, na adres: rekrutacja@bpursus.waw.pl w plikach opisanych imieniem  i nazwiskiem kandydata, tytuł maila: „rekrutacja – promocja”;
 • pocztą / pocztą kurierską na adres: Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Dzieci Warszawy 36, 02-495 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja – promocja”;
 • osobiście w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus przy ul. Dzieci Warszawy 36, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja – promocja”.

7.    Informacja:

Tylko wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną drogą telefoniczną.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK Torpedy 47, 02-495 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@bpursus.waw.pl lub pisemnie, na adres Biblioteki.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat.
Podstawą przetwarzania danych do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest zgoda kandydata do pracy. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Podanie danych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale brak zgody lub jej wycofanie skutkuje wykluczeniem z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy.
Podstawą przetwarzania do celów udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.
Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Biblioteka powierza przetwarzanie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).