Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni

W Bibliotece Publicznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prowadzone są zajęcia  w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”, realizowanego przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego finansowanego ze środków  Danmarks Indsamling oraz SCI.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunów. Daje on możliwość skorzystania z nowoczesnej oferty programowej, umożliwia uczestnikom nawiązać przyjaźnie, uczyć się wzajemnie swoich języków oraz poznawać kulturowe zwyczaje. Do pilotażowej edycji zaproszonych zostało 20 bibliotek z całej Polski, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską. 

To innowacyjny, integrujący i inkluzywny projekt społeczno-edukacyjny, dzięki któremu w wybranych placówkach naszej Biblioteki można wziąć udział w zajęciach edukacyjnych związanych z nauką podstaw programowania, rozwijaniem kompetencji przyszłości STEAM, a także w warsztatach plastycznych, manualnych oraz ruchowych. Nie zabraknie tu również klubu czytelniczego oraz kursu języka polskiego, jako obcego. Można także korzystać z Cyfrowego Centrum Edukacji, które udziela wsparcia ukraińskim uczniom kontynuującym naukę online w szkołach ukraińskich, w ukraińskiej ministerialnej szkole online lub uczęszczającym do polskich szkół. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli i naszych bibliotekarzy. Dodatkowo na zajęciach obecna jest osoba tłumacząca na język ukraiński.

Realizacja projektu rozpoczęła się w naszej Bibliotece już podczas akcji “Lato w bibliotece”. Natomiast od września do grudnia trwać będzie jego kolejny pilotażowy etap, z perspektywą kontynuacji do czerwca 2023 r.

Pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy niesie ze sobą ogromny potencjał dobra. Jednocześnie skala i tempo migracji mogą być powodem wielu problemów, których wszyscy jesteśmy świadomi. Dlatego projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania, stojące przed społecznością polską i ukraińską w obliczu wojny w Ukrainie. Potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, wspieranie procesu międzykulturowej integracji, a także zapewnienie dostępności odpowiedniej infrastruktury, animatorów, trenerów i nauczycieli, to obszary, w których Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Save the Children International będą wspierać biblioteki. To one staną się w tym projekcie sercem integracji, edukacji, a także bezpiecznym miejscem wytchnienia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Tym bardziej jesteśmy dumni, że Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus znalazła się wśród 20 pionierskich instytucji w Polsce.

Save the Children Internationalto międzynarodowa organizacja humanitarna, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznym wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. Więcej informacji o Save the Children – https://www.savethechildren.net/about-us 

Danmarks Indsamlingto doroczna zbiórka dobroczynna, organizowana przez największe duńskie organizacje humanitarne we współpracy z mediami. Środki finansowe przeznaczane są na rzecz pomocy mieszkańcom najuboższych regionów świata, a także na rzecz realizacji głównych celów wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Więcej informacji o Danmarks Indsamling – https://danmarksindsamling.dk/about-danmarks-indsamling/

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Więcej informacji o FRSI – https://frsi.org.pl/o-nas/

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni