Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://portal.bpursus.waw.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status dostępności cyfrowej pod względem zgodności z ustawą

Strona jest nieustannie monitorowana i poprawiana cyfrowo pod względem dostępności cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. skip linki dla urządzeń czytających,
 6. możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre materiały dźwiękowe nie posiadają transkrypcji dźwiękowej,
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Na niektórych podstronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Niektóre dokumenty generowane są w systemach zewnętrznych i nie zapewniają pełnej dostępności,
 • Niektóre linki prowadzące do stron podmiotów niezależnych od Biblioteki nie zawierają pełnej dostępności.

Oświadczenie nie dotyczy serwisu www.warszawa-ursus.sowwwa.pl, który nie spełnia wytycznych WCAG 2.1.

Status dostępności architektonicznej pod względem zgodności z Ustawą

Oddział „Czechowice”, przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47

Wypożyczalnia nr 116 i  BD 64

 • Biblioteka nie ma własnych miejsc parkingowych, ale przed Biblioteką są dostępne publiczne miejsca parkingowe – z obu stron budynku, przy czym brak jest wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są w odległości ok. 400 m – 1  przy PKP, co najmniej 4 miejsca przy Placu Tysiąclecia,
 • Biblioteka mieści się w pawilonie usługowym na I piętrze,
 • Nad drzwiami zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny Totupoint,
 • Do Biblioteki prowadzi zewnętrzna winda oraz dwustronne schody z dość stromymi podjazdami,
 • Winda jest czynna w godzinach otwarcia Biblioteki,
 • Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Możliwy wstęp z psem asystującym,
 • Wrzutnia książek stoi przy szybie windy i dostępna jest 24/7.

Filia „Niedźwiadek”, przy ul. Keniga 14

 • Biblioteka nie ma własnych miejsc parkingowych, ale przed Biblioteką są dostępne osiedlowe miejsca parkingowe, przy czym brak jest wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami mieszczą się: 1 bezpośrednio przy ul. Koeniga (ok. 150 m) oraz na osiedlu na tyłach Biblioteki (ok. 150 m),
 • Biblioteka mieści się w pawilonie usługowym na I piętrze,
 • Do Biblioteki prowadzą zewnętrzne dwustronne schody,
 • Nad drzwiami zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny Totupoint,
 • Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Możliwy wstęp z psem asystującym,
 • Książkomat stoi na parterze przy schodach (od strony przedszkola) i dostępny jest 24/7.

Filia „Skorosze”, przy ul. Dzieci Warszawy 27a

 • Biblioteka nie ma własnych miejsc parkingowych, ale przy budynku, w którym znajduje się Biblioteka, dostępne są osiedlowe parkingi, przy czym nie ma wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są w odległości ok. 400 m przy ul. Ryżowej 44,
 • Biblioteka mieści się na antresoli w prawej części budynku,
 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych,
 • Do Biblioteki prowadzą zewnętrzne schody oraz podjazd dla wózków,
 • Nad drzwiami zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny Totupoint,
 • W pomieszczeniu przy samym wejściu znajduje się wiatrołap obustronnie zamykany drzwiami,
 • Toaleta dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Możliwy wstęp z psem asystującym,
 • Wrzutnia książek stoi na antresoli w ciągu komunikacyjnym dla pieszych przy skrzynce pocztowej i dostępna jest 24/7.

Filia „Gołąbki”, przy ul. Czerwona Droga 6

 • Biblioteka nie ma własnych miejsc parkingowych, ale naprzeciwko Biblioteki jest parking miejski z zawsze wolnymi miejscami parkingowymi oraz z 1 miejscem oznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Biblioteka mieści się na parterze z prawej strony budynku, prowadzą do niej dwie furtki,
 • Nad drzwiami zamontowany jest system nawigacyjno-informacyjny Totupoint,
 • W pomieszczeniu przy samym wejściu znajduje się wiatrołap obustronnie zamykany drzwiami,
 • Toaleta dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Na poziom „-1” prowadzą schody,
 • Możliwy wstęp z psem asystującym,
 • Wrzutnia książek stoi za pierwszą furtką i jest dostępny 24/7.

Czytelnia nr XIX, ul. Kolorowa 17

 • Przed budynkiem, w którym mieści się Biblioteka znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Przed wejściem do siedziby Biblioteki znajduje się mała pochylnia na podwyższony chodnik,
 • Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Możliwy wstęp z psem asystującym.

Dyrekcja i Administracja, ul. Dzieci Warszawy 36

 • Przed budynkiem, w którym mieści się Biblioteka znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Przed wejściem znajduje się podjazd prowadzący na antresolę i do wejścia do Dyrekcji i Administracji,
 • Toaleta jest w znacznym stopniu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Możliwy wstęp z psem asystującym.

Status dostępności komunikacyjnej pod względem zgodności z Ustawą

 • W Bibliotece można porozmawiać korzystając z bezpłatnej usługi tłumacza  migowego online.

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapewnia, że cały czas pracuje nad poprawą swojej dostępności architektonicznej i  komunikacyjnej. O swojej ofercie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i  nowych inwestycjach oraz o udogodnieniach informuje na bieżąco na specjalnie dedykowanej podstronie Biblioteka Dostępna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Kingą Niżewską, knizewska@bpursus.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 795 950 990. Tą samą drogą można składać wnioski dotyczące udostępnienia informacji niedostępnej i zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

do wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, lub  jakiegoś jej elementu. Można także domagać się udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Wniosek powinien zawierać dane osobowe, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku i zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.