Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus Warszawy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47, 02-495 Warszawa Dane kontaktowe: email: sekretariat@bpursus.waw.pl tel. 22 882 43 00
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe:
email: iod@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
 1. Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym1 i służą do następujących celów:
  a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych
  b) dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece2 i służą do następujących celów:
  a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
 3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:
  a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
  b) przekazywania informacji o działalności Biblioteki,
Kategorie odbiorców danych Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
Okres przechowywania danych Okres przechowywania danych wynosi:
1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 

Informacja o zasadach przetwarzania służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymanym wnioskiem, skargą, żądaniem lub innym pismem

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przedstawicieli i pracowników Wykonawcy