Praca

Informacje dla kandydatów do pracy:

Aktualne informacje o prowadzonych rekrutacjach na wolne stanowiska pracy  są zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki (link)

Poza prowadzonymi rekrutacjami Listy motywacyjne i CV można składać osobiście w sekretariacie Biblioteki

(ul. Dzieci Warszawy 36, tel: 22 882 43 00) lub wysyłając na adres email: rekrutacja@bpursus.waw.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Bibliotece.”

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK Torpedy 47, 02-495 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@bpursus.waw.pl lub pisemnie, na adres Biblioteki. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat. Podstawą przetwarzania danych do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest zgoda kandydata do pracy. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale brak zgody lub jej wycofanie skutkuje wykluczeniem z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy. Podstawą przetwarzania do celów udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Biblioteka powierza przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Informacje dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej:

Studenci, którzy są chętni odbyć praktykę w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus powinni zgłosić się do sekretariatu Biblioteki

(ul. Dzieci Warszawy 36, e-mail: rekrutacja@bpursus.waw.pl, tel: 22 882 43 00).

Informacje dla wolontariuszy:

Od listopada 2005 roku działa w Bibliotece Publicznej w Ursusie Koło Wolontariatu. Członkami Koła jest młodzież w wieku 13-18 lat.

Opiekunem Koła Wolontariatu jest Pani Karolina Kilar

e-mail: wolontariat@bpursus.waw.pl

Wszelkie informacje dotyczące działalności Koła Wolontariatu w zakładce:

Wolontariat BP Ursus