Biuletyn Informacji Publicznej - Majątek

Stan na 31.12.2018 r.

Aktywa trwałe 82 904,93

Rzeczowe aktywa trwałe 82 904,93

Aktywa obrotowe 192 908,98

Należności krótkoterminowe 38 797,90

Inwestycje krótkoterminowe 154 111,08