Biuletyn Informacji Publicznej - Majątek

Stan na 31.12.2023 r.

Aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe)  –  3 199 572,66 zł

Aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne)   –  499 015,12 zł