Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ul. Plutonu AK “Torpedy” 47, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 882 43 00
NIP: 522-24-07-294
REGON: 012222665

web: www.bpursus.waw.pl
email: sekretariat@bpursus.waw.pl

Dyrektor:
Agnieszka Proszowska,
e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl

Zastępca Dyrektora:
Lidia Romanowska,
e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl

Główna Księgowa:
Agnieszka Kościńska,
e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl

Dyrektor (w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora) przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w środy, godz. 15:00 – 17:00

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 7 kwietnia 1993 r. pod numerem 2.

Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stołeczne Warszawa a organem nadzorującym Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Biblioteka działa na podstawie: Uchwały Nr 7 Rady Dzielnicy Gminy Warszawa Ursus z dnia 7 kwietnia 1993 r. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) Ustawa z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zatwierdzonego uchwałą nr XIII/309/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 maja 2019 r. (pdf)

Strukturę organizacyjną Biblioteki oraz zakres działania podstawowych komórek określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki (PDF)

Schemat organizacyjny w układzie graficznym (PDF)

Dyrektor
Agnieszka Proszowska
email: sekretariat@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00

Zastępca Dyrektora
Lidia Romanowska
email: sekretariat@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00

Główna Księgowa
Agnieszka Kościńska
email: sekretariat@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00 wew. 5

Kierownik Administracji
Marianna Kochnowicz
email: m.kochnowicz@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00 wew. 0

Dział IT i Ochrony Danych
Kierownik – Paweł Jaszczołt
email: informatyk@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00

Inspektor Ochrony Danych
Karol Górski
email: iod@bpursus.waw.pl

Dział Promocji i Regionaliów
Kierownik – Aleksandra Olesińska
email: a.olesinska@bpursus.waw.pl, promocja@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00 wew. 3

Dział Zakupu i Opracowania Zbiorów
Kierownik – Sylwia Zuzelska
email: s.zuzelska@bpursus.waw.pl, zbiory@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00 wew. 4

Specjalista ds. kadr
Sylwia Skuza
email: s.skuza@bpursus.waw.pl, rekrutacja@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00 wew. 6

Kierownicy Oddziałów i Filii Biblioteki:

Filia “Gołąbki” – Wypożyczalnia nr 132
Kierownik: Wiesława Kurc,
e-mail: golabki@bpursus.waw.pl
tel. +48 510 099 606

Kierownik Filii “Niedźwiadek” – Wypożyczalnia nr 117
Kierownik: Iwona Rogowska,
e-mail niedzwiadek@bpursus.waw.pl,
tel. +48 22 667 09 56

Filia “Skorosze” – Wypożyczalnia nr 129
Kierownik: Barbara Haponiuk,
e mail skorosze@bpursus.waw.pl,
tel. +48 22 823 46 00

Oddział “Czechowice” – Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 116 i Biblioteka dla Dzieci nr 64, Czytelnia nr XIX
Kierownik: Izabela Marczak,
e-mail bdm116@bpursus.waw.pl,
tel. +48 22 882 43 00 wew 1/2

Stan na 31.12.2018 r.

Aktywa trwałe 82 904,93

Rzeczowe aktywa trwałe 82 904,93

Aktywa obrotowe 192 908,98

Należności krótkoterminowe 38 797,90

Inwestycje krótkoterminowe 154 111,08

Regulaminy:

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług (PDF)
 2. Regulamin zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży (PDF)
 3. Regulamin wolontariatu (PDF)
 4. Regulamin Organizacyjny (PDF)
 5. Regulamin wypożyczania czytników (PDF)

Rejestry i ewidencje:

 1.  ewidencja czytelników
 2. ewidencja zbiorów bibliotecznych
 3. rejestr umów
 4. archiwum osobowe
 5. archiwum dokumentacji finansowo-księgowej
 6. ewidencja pracowników
 7. rejestr środków trwałych
 8. rejestr skarg i wniosków
 9. rejestr pełnomocnictw
 10. ewidencja Zarządzeń Dyrektora

Rejestry RODO

 1. Rejestr upoważnien do przetwarzania danych osobowych
 2. Rejestr czynnośi przetwarzania danych osobowych
 3. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 4. Rejestr udostępnień danych osobowych
 5. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z wypożyczaniem zbiorów prosimy kontaktować się z kierownikiem placówki bibliotecznej (dane w zakładce “Struktura” oraz na stronie Biblioteki www.bpursus.waw.pl

Dyrektor Biblioteki przyjmuje czytelników w środy w godz. od 15:00 do 17:00, budynek administracji przy ul. Plutonu AK “Torpedy” 47, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie Biblioteki.

e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl

numer telefonu: 22 882 43 00

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie www Biblioteki, jest udostępniana na wniosek osoby zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

Wniosek można złożyć  w dowolnej formie: ustnie, telefonicznie, mailowo lub pocztą.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej ( PDF)

Wysokości opłat za usługi świadczone w Bibliotece oraz inne opłaty związane z korzystaniem przez Czytelników ze zbiorów są zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu Korzystania ze zbirów i usług Biblioteki w Dzielnicy Ursus (PDF) oraz w Regulaminie wypożyczeń czytników książek elektronicznych (PDF)

Plan zamówień

Plan zamówień na rok 2020. stan na dzień 20.03.2020 (PDF)

Przetargi 2020 r.

[pt_view id=”54746f4yw0″]

Informacje dla kandydatów do pracy:

Aktualne informacje o prowadzonych rekrutacjach na wolne stanowiska pracy  są zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki (link)

Poza prowadzonymi rekrutacjami Listy motywacyjne i CV można składać osobiście w sekretariacie Biblioteki

(ul. Plutonu Torpedy 47, tel: 22 882 43 00) lub wysyłając na adres email: rekrutacja@bpursus.waw.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Bibliotece.”

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK Torpedy 47, 02-495 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@bpursus.waw.pl lub pisemnie, na adres Biblioteki. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat. Podstawą przetwarzania danych do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest zgoda kandydata do pracy. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale brak zgody lub jej wycofanie skutkuje wykluczeniem z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy. Podstawą przetwarzania do celów udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Biblioteka powierza przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Informacje dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej:

Studenci, którzy są chętni odbyć praktykę w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus powinni zgłosić się do sekretariatu Biblioteki

(ul. Plutonu AK “Torpedy” 47, e-mail: rekrutacja@bpursus.waw.pl, tel: 22 882 43 00).

Informacje dla wolontariuszy:

Od listopada 2005 roku działa w Bibliotece Publicznej w Ursusie Koło Wolontariatu. Członkami Koła jest młodzież w wieku 13-18 lat.

Opiekunem Koła Wolontariatu jest Pani Karolina Wielińska

e-mail: wolontariat@bpursus.waw.pl

Wszelkie informacje dotyczące działalności Koła Wolontariatu w zakładce:

Wolontariat BP Ursus

Informacja o zasadach przetwarzania służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych

Informacja o zasadach przetwarzania danych os#obowych w związku z otrzymanym wnioskiem, skargą, żądaniem lub innym pismem

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przedstawicieli i pracowników Wykonawcy

Administrator danych osobowych Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus Warszawy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47, 02-495 Warszawa Dane kontaktowe: email: sekretariat@bpursus.waw.pl tel. 22 882 43 00
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe:
email: iod@bpursus.waw.pl
tel. 22 882 43 00
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
 1. Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym1 i służą do następujących celów:
  a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych
  b) dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece2 i służą do następujących celów:
  a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
 3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:
  a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
  b) przekazywania informacji o działalności Biblioteki,
Kategorie odbiorców danych Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
Okres przechowywania danych Okres przechowywania danych wynosi:
1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz procedur postępowania w okresie pandemii COVID-19 ( PDF )

Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie godzin otwarcia Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz ustalenia czasu pracy pracowników. ( PDF )

Kalendarium wydarzeń